Privacy policy

Huisartsenpraktijk Radesingel, gevestigd aan Radesingel 20 9711 EK Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://huisartsgroningen.nl/

Radesingel 20 9711 EK Groningen

(06) 12 43 73 33

T. Verbeek van Buuren is de Functionaris Gegevensbescherming van Huisartsenpraktijk Radesingel Hij/zij is te bereiken via huisarts@huisartsgroningen.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisartsenpraktijk Radesingel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder

vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huisartsenpraktijk Radesingel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan

16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met

ons op via huisarts@huisartsgroningen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– Genetische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huisartsenpraktijk Radesingel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming

Huisartsenpraktijk Radesingel neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Huisartsenpraktijk Radesingel) tussen zit. Huisartsenpraktijk Radesingel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

#use_explanation


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huisartsenpraktijk Radesingel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: #retention_period


Delen van persoonsgegevens met derden

Huisartsenpraktijk Radesingel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huisartsenpraktijk Radesingel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk Radesingel en heeft u het recht

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

huisarts@huisartsgroningen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Huisartsenpraktijk Radesingel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisartsenpraktijk Radesingel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via huisarts@huisartsgroningen.nl

en_GBEN